logo_top

"Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Mamy przyjemność poinformować Państwa,
iż z dniem 1 września 2010 r. rozpoczęła się realizacja projektu
"Zawody przyszłości – program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"
nr umowy UDA-POKL.09.02.00-14-024/09-00.

Tytuł projektu: "Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych w Warszawie"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
Okres realizacji projektu: 01/09/2010 – 30/04/2012
Całkowity Koszt realizacji: 622 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 543 131,00 PLN
Wkład Miasta stołecznego Warszawy: 79 369,00 PLN

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych (ZSG) poprzez podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego placówki i dostosowania jej do potrzeb rynku pracy.
Cele szczegółowe to:
· wprowadzenie do oferty ZSG nowoczesnych zajęć edukacyjnych w zakresie gastronomii, baristyki, hotelarstwa;
· nawiązanie trwałej współpracy z pracodawcami w celu bieżącego monitorowania potrzeb rynku odnośnie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia tak, aby systematycznie modyfikować ofertę edukacyjną placówki;
· podniesienie jakości kształcenia w ZSG poprzez doposażenie w materiały dydaktyczne, zapewniające wysoką efektywność nauczania;
· zwiększenie u uczestników projektu zainteresowania kontynuowaniem edukacji
w wybranym zawodzie lub/i znalezieniem satysfakcjonującej, rozwojowej pracy;
· zwiększenie wśród uczestników projektu chęci do pogłębiania wiedzy i samorozwoju.

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest organizacja cyklu bezpłatnych szkoleń zawodowych skierowanych do uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych im. E. Pijanowskiego w Warszawie. Zostaną przeprowadzone trzy rodzaje szkoleń:
· Szkolenie hotelarskie FIDELIO dotyczące umiejętności obsługi systemu informatycznego Fidelio wykorzystywanego do procesu zarządzania hotelem;
· Szkolenie specjalistyczne BARISTA obejmujące podstawową wiedzę teoretyczną
o kawie, gatunkach oraz metodach jej przygotowania, wiedzę praktyczną, podstawowe zasady pracy baristy, nabycie umiejętności niezbędnych do pracy z młynkiem oraz ekspresem ciśnieniowym;
· Szkolenie specjalistyczne z zakresu gastronomii składające się z 8 modułów, którego celem jest zapoznanie uczniów z szeroką gamą surowców wykorzystywanych
w nowoczesnych technikach kulinarnych oraz wykształcenie w nich umiejętności sporządzania potraw zgodnie z najnowszymi trendami w gastronomii.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych (ZSG)
w Warszawie w wieku 16- 21 lat. Ze względu na specyfikę roku szkolnego i związanego z nim programu zajęć oraz przyjętą tematykę projektu udział w projekcie wezmą uczniowie kształcący się w zawodach kelner (50 os.), technik organizacji usług gastronomicznych i kucharz (340 os.)
i technik hotelarstwa (60 os.). Łączna grupa uczestników projektu wyniesie 450 osób. Ze względu na sposób realizacji zajęć(dodatkowe zajęcia lekcyjne) w szkoleniu gastronomicznym
i baristycznym wezmą udział wszyscy uczniowie klas III TGH i klasy II TU. Do udziału
w szkoleniu Fidelio (program do kompleksowej obsługi informatycznej hoteli) nabór będzie otwarty i skierowany do uczniów TGH.
Wybór grupy docelowej podyktowany jest specyfiką kierunku kształcenia w ZSG,
jak i zapotrzebowaniem na zawody na lokalnym rynku pracy zdiagnozowanym przez mazowieckie Urzędy Pracy. Oferta otwartego rynku edukacyjnego jest niedostępna dla uczniów szkół zawodowych z powodu barier finansowych.

logo_bottom