Ustawa  określa: rodzaje szkół istniejących w Polsce, zasady działania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji egzaminacyjnych, kuratora oświaty (a także kuratorium oświaty jako jednostki pomocniczej dla kuratora), zasady pomocy stypendialnej dla uczniów, zasady spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, wykaz i zakres kompetencji dyrektorów szkół i placówek, rad pedagogicznych oraz społecznych organów w systemie oświaty (rad rodziców, Krajowej Rady Oświatowej i wojewódzkich rad oświatowych oraz samorządów uczniowskich), zasady finansowania oświaty, zasady działania prywatnych placówek oświatowych.