Ustawa ta określa: status prawny nauczycieli, uprawnienia emerytalne i rentowe nauczycieli, inne uprawnienia socjalne nauczycieli, zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli, sposób nadzoru nad pracą nauczycieli i zasady pociągania nauczycieli do odpowiedzialności dyscyplinarnej