W naszej szkole realizowane są programy społeczne oraz chary-tatywne i prężnie działa wolontariat. We współpracy z instytucjami wspomagającymi proces wychowawczy realizowane są warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień, kształtowania umiejętności emocjonalnych i społecznych, prowadzone są zajęcia profilaktyczne nt. odpowiedzialności prawnej, cywilnej i zawodowej.
Na terenie Szkoły podejmowane są również inicjatywy o charakterze społecznym na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych i samotnych, w tym dzieci („Góra grosza”, „Młoda krew ratuje życie”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Szlachetna paczka”, „Dzieci - dzieciom”). Szkolne Koło Miłośników Zwierząt („Futrzani Wolontariusze”) od lat współpracuje ze schroniskami dla bezdomnych zwierząt, domami tymczasowymi Fundacji VIVA, wspomagając darami instytucje charytatywne oraz biorąc udział w akcjach miejskich: „Pomóż zwierzę-tom przetrwać zimę”, „Dzień bez futra”, „Światowy Dzień Zwierząt”.
W szkole działa też KLUB EKOLOGA , Samorząd Uczniowski, prowadzone są zajęcia profilaktyczne, uczniowie korzystają z warsztatów organizowanych przez Zespół Pedagogów ZSG.

Odsłony: 4384

Nasze działania

Jesteśmy współorganizatorami ogólnopolskich oraz warszawskich konkursów i olimpiad: II Etapu Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Ogólnopolskiego Konkursu Kulinarnego „Kuchnia polska w tradycji Świąt Bożego Narodzenia” oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Kawy, Konkursu Varsavianistycznego pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy i Biura Edukacji - „W poszukiwaniu tajemnic dawnej Warszawy”, a także Konkursu Patriotycznego.
Wszystkim zawodowym wydarzeniom towarzyszą szkolenia oraz niezwykłe pokazy specjalistyczne przygotowane i prowadzone przez największych znawców aktualnych trendów w świecie kulinarnym. Nauczyciele, goście i uczniowie mogą poznać najnowsze techniki kulinarne, nowoczesne urządzenia w profesjonalnej kuchni, zapoznać się z produktami renomowanych firm oraz obejrzeć pokazy sztuki kulinarnej w wykonaniu mistrzów.

Uczniowie ZSG - twórcami i animatorami kultury europejskiej

Od wielu lat w Szkole realizowana jest innowacja „Uczeń Zespołu Szkół Gastronomicznych - twórcą, animatorem i użytkownikiem kultury europejskiej”, której istotę stanowi zintegrowa-ne nauczanie międzyprzedmiotowe w zakresie edukacji kulturowej. Ta nowoczesna metoda jest atrakcyjna dla młodzieży poprzez połączenie pro-filu zawodowego szkoły z treściami ogólnokształ-cącymi i twórczością artystyczną, w celu zwiększenia potencjału oraz predyspozycji zawodo-wych i osobowych absolwentów. Wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania skutkuje bar-dzo dobrymi wynikami egzaminów zewnętrznych oraz licznymi nagrodami w konkursach.

Programy tematyczne realizowane w szkole

”Kultura w słowie i smaku zaklęta” - program edukacyjny ZSG; „Obiady czwartkowe”; „Spacerkiem po Warszawie”;
Konferencje naukowo-kulturowe: „Dzień Zdrowego Żywienia”, „Warszawski wrzesień w ZSG”, „Dzień Praw”, „Światowy Dzień Wegetarianizmu”, „Ekologia na stole”; Sesje kulturowe z TPW w Zamku Królewskim: „Pozostańmy wierni temu dziedzictwu”, Walka o dobra kultury”, „W poszukiwaniu tajemnic Warszawy”, „Głos dawnej Warszawy zawsze młody”, Kursy Wiedzy o Warszawie;
Projekty Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych; „Aleja Gwiazd” - promocja talentów uczniów ZSG, Festiwal Nauki, Festiwal Kultury; Widowiska teatralne i historyczne, np. "Pieśń po-wstańcza", konkursy historyczne, wycieczki między-przedmiotowe, wycieczki tematyczne: „Stare Miasto-szlakiem walk powstańczych”, „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Smaczne obyczaje Warszawy”; Wykłady w Muzeum Narodowym, Instytucie Kultury Polskiej, Polskiej Akademii Nauk i Artes Liberales.

Odsłony: 4023

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły