W Technikum Gastronomiczno-Hotelarskim nr 1 rozpoczęła się realizacja kolejnej edycji projektu Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych "Historyczno-literacki wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018). Cykl warsztatów i wycieczek miejskich dla uczniów technikum gastronomiczno-hotelarskiego."
Projekt została zgłoszony w grudniu 2017 roku i został nominowany do realizacji przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy w styczniu 2018 roku.
Celem projektu jest zapoczątkowanie wszechstronnego, interdyscyplinarnego zbadania tradycji i dziedzictwa narodowego Warszawy w kontekście odzyskania niepodległości w 1918 r. oraz uwiecznienie miejsc i stylów odzyskanej kultury miejskiej i ocalonych od zapomnienia elementów dziedzictwa narodowego, zagrożonych w czasie zaborów.


W styczniu została przeprowadzona rekrutacji i powołano grupę inicjatywną. Od tego momentu trwają prace nad przygotowaniem materiałów do publikacji "Wehikuł czasu czyli kulturowe podróże w poszukiwaniu wyzwolonej tradycji i dziedzictwa niepodległej Warszawy (1918-2018)". Zespół Wspierania Uzdolnionych pracuje nad przygotowaniem cyklu spotkań nt. warszawskich „wzorów” kultury niepodległej Polski, podkreślających ciągłość i tożsamość tradycji narodowej (opisów i funkcji społecznej tradycji, obyczajów, miejsc spotkań, np. teatru, kawiarni, uczelni, salonów czytelniczych i literackich), przygotowanie happeningu tematycznego (dot. kultywowania tradycji narodowowyzwoleńczych) oraz wycieczek "Śladami wolnych warszawiaków".
Uczniowie pracują również nad przygotowaniem cyklu warsztatów i zajęć, konkursu, wystawy fotograficznej „Literackie historie oraz ikonograficzne zapisy tradycji niepodległościowych". Słowo, obraz i muzyka.
Planowane jest przeprowadzenie szkolnej sesji kulturowo-patriotycznej, a podsumowaniem będzie konferencja naukowo-kulturowa dot. odkrytych wzorów niepodległej kultury Warszawy - z prezentacją filmową i wypowiedziami animatorów kultury. Zostanie zorganizowane spotkanie z pracownikami naukowymi (historycy, kulturoznawcy), przewodnikiem oraz animatorami kultury.
Nad całością projektu czuwa autorka przedsięwzięcia - pani Ewa Skrońc-Bielak, szkolny koordynator edukacji kulturalnej, lider szkolnego Zespołu Wspierania Uzdolnionych „Wars i Sawa”.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły