Z dziećmi powinno się przebywać razem, ale jednocześnie pozostawiać im swobodę; przychodzić z pomocą, ale pozwalać na samodzielne decyzje; łączyć w sobie stanowczość z wyrozumiałością; być sobą i umieć rezygnować z siebie."

 Pino Pellegrino

 Rozwijanie aktywności i samorządności jest jednym  z najważniejszych   zadań realizowanych w procesie wychowania młodzieży.  Szkoła powinna uczyć swoich podopiecznych  umiejętności współdziałania i  współpracy z innymi,  zainteresowania  sprawami publicznymi,  dzielenia się zadaniami i  współodpowiedzialności za wspólne dobro. Umiejętności te rozwijamy od lat  w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego ZSG.

Samorząd Szkolny to cała społeczność uczniowska ZSG!

W roku szkolnym 2016/17 uczniowie ZSG zdecydowali o wyborze na opiekuna Samorządu Uczniowskiego pani Katarzyny Goliszewskiej – Szadury, do której zadań należy czuwanie nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego, pośredniczenie między uczniami a nauczycielami oraz doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich. Pracę Samorządu wspierają także: p. Marzena Dymarska p. Marcin Rakowicz i p. Anna Mirończuk.

Radę Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/17 stanowili:

 Karol Woźniak – przewodniczący 

 Adam Wojtowicz - wiceprzewodniczący

Bieżące działania w roku szkolnym 2018/19

Najważniejsze działania w roku szkolnym 2017/18

Odsłony: 1368

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły