Zasady rekrutacji do oddziałów klas pierwszych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie ul. Poznańska 6/8

 SZKOŁY NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM WCHODZĄCE W SKŁAD ZESPOŁU:

 1. Technikum Gastronomiczno – Hotelarskie Nr 1
 2. Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia
 • 1

PODSTAWA PRAWNA.

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami);
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586 ze zmianami);
 3. Zarządzenie Nr 20 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.
 4. 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zmianami)
 5. 6 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zmianami).
 • 2

CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁÓW.

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1

 

Klasa

 

Zawód

 

Drugi język obcy

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

1a

technik żywienia i usług gastronomicznych

język niemiecki

język angielski

 biologia

1b

technik żywienia i usług gastronomicznych

język niemiecki

język angielski

biologia

1c

technik żywienia i usług gastronomicznych

język niemiecki

język angielski

biologia

1d

technik żywienia i usług gastronomicznych

język niemiecki

język angielski

 chemia

1e

technik żywienia i usług gastronomicznych

język rosyjski

język angielski

chemia

1f

technik żywienia i usług gastronomicznych

język rosyjski

język angielski

biologia

1h

technik hotelarstwa

język niemiecki

język angielski, geografia

1i

technik hotelarstwa

język niemiecki

język angielski, geografia

1j

kelner

język niemiecki

język angielski

biologia

 

Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia

Klasa

Zawód

Języki obce

1a

kucharz

język angielski

1c

cukiernik

język angielski

 

 • 3

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO.

 1. od dnia 8 maja 2017r. od godz.10.00 do dnia 19 maja 2017r. do godz. 15.00

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 • Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
 • Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym samodzielnie zakładają konta w systemie, wprowadzając własny login i hasło.
 • Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie, wybierają nie więcej niż osiem szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
 • Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.
 • Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru.
 1. od dnia 16 czerwca 2017r. od godz.10.00 do dnia 19 czerwca 2017r.

do godz. 16.00

Zmiana preferencji wyboru szkoły/oddziału

 • Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole pierwszego wyboru.
 1. od dnia 23 czerwca 2017r. od godz.9.00 do dnia 28 czerwca 2017r.

do godz. 16.00

Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 • Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty w szkole pierwszego wyboru.
 • Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
 1. w dniach 23-29 czerwca 2017r.

Weryfikacja osiągnięć przez komisję rekrutacyjną 

 1. dnia 5 lipca do godz. 16.00

Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 • Komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy I i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy I, zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do szkoły.
 1. od dnia 6 lipca 2017r. od godz.10.00 do dnia 7 lipca 2017r.

do godz. 16.00

Kandydaci otrzymują ze szkoły

 • Skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl oraz stronie szkoły).
 • Dodatkowo w szkole gastronomicznej wydawane jest skierowanie do sanepidu na badania na nosicielstwo (badanie wykonywane bezpłatnie) wynika to z 59 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1 pkt. 4 i 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zmianami).
 1. od dnia 6 lipca 2017r. od godz.10.00 do dnia 14 lipca 2017r.

do godz. 12.00

Potwierdzanie woli przyjęcia

 • Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Uwaga!   W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.

 1. dnia 14 lipca 2017r. do godz.16.00

Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w następujących terminach.

 • 4

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO.

 1. od dnia 10 sierpnia 2017r. od godz.10.00 do dnia 14 sierpnia 2017r.

do godz. 16.00

 • Kandydaci składają wniosek o przyjęcie w formie podania którego wzór znajduje się na stronie szkoły.
 • Kandydaci dostają skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji: http://edukacja.warszawa.pl oraz stronie szkoły).
 1. dnia 28 sierpnia 2017r. do godz. 12.00
 • Komisja rekrutacyjna ogłasza listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 1. od dnia 29 sierpnia 2017r. od godz. 8.00 do dnia 30 sierpnia 2017r.

do godz. 16.00

 • Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 1. dnia 31 sierpnia 2017r. do godz.16.00

Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 

 • 5

KRYTERIA REKRUTACJI

 1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego. Wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2.
 • język polski maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.
 • historia i wiedza o społeczeństwie maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.
 • matematyka maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.
 • przedmioty przyrodnicze maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym maksymalnie 100% x 0,2 = 20 pkt.

Za wynik egzaminu gimnazjalnego przyznaje się maksymalnie 100 punktów.

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części sposób przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum określa § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
 1. Przeliczanie na punkty wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, za oceny wyrażone w stopniu:
  • celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  • bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  • dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  • dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  • dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 W naszej szkole w postępowaniu rekrutacyjnym punkty będą przeliczane z następujących przedmiotów.

Szkoła

Zawód

Przedmioty punktowane

 

TG-H

technik żywienia i usług gastronomicznych

język polski, matematyka, biologia, język obcy

TG-H

technik hotelarstwa

język polski, matematyka, geografia, język obcy

TG-H

kelner

język polski, matematyka, biologia, język obcy

BSG

kucharz

język polski, matematyka, biologia, język obcy

BSG

cukiernik

język polski, matematyka, biologia, język obcy

 

 1. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 2. Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, przyznaje się punkty według kryteriów, określonych w § 6 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.
 3. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 1. O kolejności na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły decyduje suma uzyskanych punktów przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 1. O przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym decydują następujące kryteria z jednakową wartością:
 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • 6

UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REKRUTACJI.

 1. Przyjmowanie uczniów do szkoły prowadzone jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego m. st. Warszawy.
 1. W trakcie rekrutacji organizowanej z wykorzystaniem systemu elektronicznego wspomagania:

kandydat składając wniosek określa swoje preferencje przyjęcia do danego oddziału, każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie, jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji, kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

 1. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziałów klasy pierwszej dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.
 1. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły wywieszane są w widocznym miejscu na tablicach ogłoszeń rekrutacyjnych w holu budynku szkoły. Dzień podania do publicznej wiadomości list jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tych listach, opatrzonych podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 1. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy (art. 20 zc p.6-9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw). We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
 2. Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Komisja Rekrutacyjna. Tryb odwoływania się od tej decyzji określają odrębne przepisy ( 20zc pkt. 6-9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami)). We wszystkich przypadkach nieobjętych niniejszymi postanowieniami decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły