Logowanie do portalu

Harmonogram działań GIMNAZJALISTY – kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej w ramach elektronicznej rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 - kliknij "czytaj więcej"

REKRUTACJA PODSTAWOWA Termin
Podgląd oferty edukacyjnej
Publikacja oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych w elektronicznym systemie
rekrutacji pod adresem:
https://warszawa.edu.com.pl.
29 kwietnia od godz. 9.00
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
Uczniowie gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa logują się do systemu wprowadzając login i hasło uzyskane w macierzystych szkołach.
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym
samodzielnie zakładają konta w systemie korzystając z zakładki „Zgłoś kandydaturę".
Wprowadzają numer PESEL, następnie utworzone przez siebie hasło.
Wszyscy kandydaci wypełniają wniosek w systemie, wybierają nie więcej niż
osiem
szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę, a w nich dowolną liczbę oddziałów.
Listę wybranych oddziałów kandydaci układają w kolejności od najbardziej
do najmniej preferowanych.
Wydrukowany i podpisany wniosek oraz dokumenty potwierdzające spełnianie
dodatkowych warunków lub kryteriów kandydaci składają w
szkole pierwszego
wyboru.
od 8 maja od godz. 10.00
do 19 maja do godz. 15.00
Oddziały sportowe/mistrzostwa sportowego
Kandydaci do oddziałów sportowych/mistrzostwa sportowego przystępują do prób
sprawności fizycznej.
od 22 maja do 31 maja
Oddziały dwujęzyczne/międzynarodowe
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/międzynarodowych przystępują
do sprawdzianu kompetencji językowych dla danego języka w szkole umieszczonej najwyżej na liście preferencji.
j. angielski – 26 maja, godz. 15.00
j. niemiecki – 29 maja, godz. 15.00
j. francuski - 30 maja, godz. 11.00
j. hiszpański - 31 maja, godz. 14.00
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną
ogłoszone w szkołach, w których kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie.
do 9 czerwca do godz. 15.00
Kandydaci do oddziałów, w których obowiązują sprawdziany uzdolnień kierunkowych przystępują do nich zgodnie z terminami ustalonymi przez szkoły. terminy ustalone przez szkoły
Zmiana preferencji wyboru szkoły/oddziału
Kandydaci mogą zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W tym celu
należy z jednym z rodziców/prawnych opiekunów udać się do szkoły pierwszego
wyboru i wycofać złożony wniosek, następnie po zalogowaniu się do systemu
wprowadzić zmiany, wydrukować, podpisać „nowy” wniosek i złożyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami w
szkole pierwszego wyboru.
od 16 czerwca od godz. 10.00
do 19 czerwca do godz. 16.00
Dodatkowe sprawdziany kompetencji językowych/próby sprawności fizycznej
Dodatkowy termin na przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych
oraz prób sprawności fizycznej dla kandydatów, którzy nie przystąpili do nich
w pierwszym terminie.
21 czerwca o godz. 13.00
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej zostaną
ogłoszone w szkołach i w elektronicznym systemie.
do 22 czerwca do godz. 15.00
Wprowadzanie osiągnięć
Osiągnięcia uczniów warszawskich publicznych gimnazjów wprowadzają
macierzyste szkoły.
Uczniowie gimnazjów, dla których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym
wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa, wyniki egzaminu gimnazjalnego
oraz informacje o innych osiągnięciach
odnotowanych na świadectwie.
od 23 czerwca od godz. 9.00
do 28 czerwca do godz. 16.00Składanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
Kandydaci składają kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i kopię zaświadczenia
o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz inne wymagane dokumenty
w szkole
pierwszego wyboru.
Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez gimnazjum.
od 23 czerwca od godz. 12.00
do 28 czerwca do godz. 16.00
Listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
5 lipca do godz. 16.00
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzymują ze szkoły
skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (wykaz przychodni znajduje się na stronie internetowej Biura Edukacji:
http://edukacja.warszawa.pl).
od 6 lipca od godz. 10.00
do 7 lipca do godz. 16.00
Potwierdzanie woli przyjęcia
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali
zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum,
zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia
praktycznej nauki zawodu.
Uwaga! W przypadku niezłożenia oryginałów dokumentów we wskazanym terminie
kandydat nie zostanie przyjęty do szkoły.
od 6 lipca od godz. 10.00
do 14 lipca do godz. 12.00
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
do 14 lipca do godz. 16.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
W rekrutacji uzupełniającej kandydaci nie wypełniają wniosku o przyjęcie
w elektronicznym systemie.
Wniosek o przyjęcie kandydaci składają
bezpośrednio w wybranej przez siebie szkole dysponującej wolnymi miejscami. Formę wniosku określa dana szkoła. Do wniosku o przyjęcie dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia do godz. 16.00
Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie w zawodzie otrzymują ze szkoły
skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 10 sierpnia od godz. 10.00
do 14 sierpnia do godz. 16.00
Kandydaci do oddziałów dwujęzycznych/sportowych/mistrzostwa sportowego
przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej
(dotyczy kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianów w pierwszym terminie).
od 16 sierpnia do 23 sierpnia
Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych/prób sprawności fizycznej
Wyniki zostaną ogłoszone w szkołach.
do 24 sierpnia do godz. 12.00
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
do 28 sierpnia do godz. 12.00
Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali
zakwalifikowani poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia gimnazjum,
zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
od 29 sierpnia od godz. 8.00
do 30 sierpnia do godz. 16.00
Komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. do 31 sierpnia do godz. 16.00

  Osiągnięcia Szkoły

Certyfikat Varsavianistyczna Szkoła

  Certyfikat Szkoła Bez Przemocy

 

 

 

 

 

 

 

  ZSG Liderem Varsavianistycznej Szkoły