Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób kontaktujących się z Zespołem Szkół Gastronomicznych drogą elektroniczną

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomicznych im. Eugeniusza Pijanowskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Poznańskiej 6/8, 00-680 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora. Z Administratorem można skontaktować się pod nr tel.: (22) 628 56 28 oraz za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paulina Gogolewska, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Podane w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w celach: odpowiedzi na otrzymaną korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania i udzielenie informacji; dalszej obsługi prowadzonej korespondencji oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest obsługa prowadzonej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Na zasadach określonych w RODO, osiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.
 8. Ze względu na to, iż przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec tego przetwarzania.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi korespondencji.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 12. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.