projekt biura edukacji

Projekt „Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (POWER), Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki - Projekt nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego od kwietnia 2019 roku  do sierpnia 2021 roku we współpracy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji jako Lider projektu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie jako Partner. Komisja rekrutacyjna dokonała analizy zgłoszeń i wytypowała Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych, ul. Poznańska 6/8 w Warszawie, które będzie uczestnikiem projektu.

Celem głównym projektu jest wypracowanie rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych i szkół wyższych dla branży hotelarsko-gastronomicznej, w szczególności dla zawodu technik hotelarstwa dzięki realizacji następujących działań:

  • opracowanie i wdrożenie przykładowego programu nauczania dla zawodu technik hotelarstwa, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi,
  • opracowanie i wdrożenie przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej, 
  • opracowanie i wdrożenie propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie, 
  • opracowanie i wdrożenie przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego. 

projekt biura edukaCJI

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Nasza szkoła oficjalnie została objęta patronatem Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki. O patronat ubiegały się szkoły warszawskie, objęte programem wspierania uczniów uzdolnionych. Podstawowym celem programu jest wzmacnianie współpracy szkół z instytucjami. Wniosek aplikacyjny został złożony przez dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych Marzenę Cieślak we współpracy ze Szkolnym Zespołem Wspierania Uzdolnionych, którego liderem jest Ewa Bielak.

Od grudnia 2017 roku ZSG oficjalnie uczestniczy w stołecznym programie WARSA i SAWY pt. „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”. O patronat mogły ubiegać się tylko te szkoły, które spełniły kilkanaście wymogów, w tym uzyskały Bezterminowy Certyfikat Wspierania Uzdolnionych WARS I SWA. Jest to wielkie wyróżnienie dla nasze szkoły oraz uznanie dla dotychczasowej działalności w zakresie wspierania uczniów uzdolnionych. Dyrektor Marzena Cieślak oraz lider Ewa Skrońc-Bielak serdecznie zapraszają wszystkich nauczycieli i uczniów do aktywnego uczestnictwa w programie „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”.