Drodzy Uczniowie klas III technik żywienia i usług gastronomicznych, Absolwenci Branżowej Szkoły Gastronomicznej informujemy, że na podstawie ustaleń przyjętych przez dyrektorów  OKE,  istnieje możliwość  dostępu zdających do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedzi w części pisemnej egzaminu przeprowadzonego w sesji 2024 Lato w formie elektronicznej, w terminie do 14 lipca 2024 r .

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniona przez niego osoba umożliwi zdającym dostęp do treści rozwiązywanych przez nich zadań egzaminacyjnych i udzielonych odpowiedziach. Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły . Z treścią zadań można zapoznać się w miejscu przeprowadzenia części pisemnej egzaminu. Zdający wykorzystują nazwy użytkowników i hasła otrzymane podczas egzaminu .