Nasza Szkoła należy do najstarszych szkół warszawskich. Za oficjalną datę jej powstania należy przyjąć 1 września 1936 r., kiedy to przy ul. Mokotowskiej 1 rozpoczęła działalność Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym i Domowym.
W 1938 r. została ona przeniesiona do budynku przy ul. Obrońców 25. Kształciło się w niej około 100 uczennic. Szkoła miała dobre warunki rozwoju, jednak wybuch II wojny światowej przerwał jej działalność.
W czasie wojny władze niemieckie na rok zamknęły placówkę, a na jej ponowne uruchomienie zezwolono w 1940 r. Funkcjonowała wówczas jako szkoła zawodowa pod nazwą Staatliche Haushaltungsschule.
Jednocześnie prowadzono w szkole tajne nauczanie na poziomie liceum ogólnokształcącego. W wyniku działań wojennych w 1944 r. został zniszczony cały majątek Szkoły i jej archiwum.
Po zakończeniu wojny reaktywowano działalność Szkoły, a dyrektorem placówki została pani Stefania Kruszyńska, która pełniła tę funkcję do 1963 r. W tym czasie Szkoła zmieniała często swe nazwy i lokalizację.
1 września 1958 r. rozpoczął się kolejny etap działalności placówki. Przeniesiono ją do budynku przy ul. Poznańskiej 6/8, gdzie początkowo funkcjonowało technikum, a później dołączono szkołę zasadniczą.
9 maja 1963 r. utworzono Zespół Szkół Zawodowych, którego dyrektorem został Bogdan Jakubowski. Pod jego kierunkiem w placówce wiele się zmieniło, powstały pracownie technologiczne, warsztaty szkolne, restauracja, stołówka. Zmienił się też profil kształcenia.
31 sierpnia 1975 r. Szkole nadano obowiązującą do dziś nazwę Zespół Szkół Gastronomicznych. Po niespodziewanej śmierci dyrektora Bohdana Jakubowskiego przez pół roku (od 1976) funkcję tę pełnił Włodzimierz Kazalski - wcześniejszy wicedyrektor. Od 1 marca 1977 r. dyrektorem Zespołu został mgr Władysław Gotowiec, który kierował placówką aż do przejścia na emeryturę w 2002 r.
Za jego kadencji, 16 października 1981 r., Szkole nadano imię profesora Eugeniusza Pijanowskiego.
W latach 2002-2006 funkcję dyrektora naszej Szko-ły pełniła mgr Helena Szczekowska, a w latach 2006-2016 mgr inż. Jolanta Litniewska.
Obecnie dyrektorem Zespołem Szkół Gastronomicznych jest mgr inż. Marzena Cieślak, która przez osiem ostatnich lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora.
W ciągu 80-lat swojego istnienia Szkoła rozwijała się dynamicznie-systematycznie podnosił się poziom kształcenia, poszerzała się oferta edukacyjna, poprawiała baza dydaktyczna, wyposażenie pracowni, estetyka i funkcjonalność budynku. Duże zmiany nastą-piły po przeprowadzonym w latach 2008-2012 remoncie. Szkoła uzyskała swoisty klimat i charakter. Kolejne lata przynoszą dalszy intensywny rozwój szkoły i liczne sukcesy w różnych dziedzinach.
Dobra atmosfera pracy i nauki, jaka zawsze była związana z naszą placówką, pozostała do dziś. Jesteśmy Szkołą z tradycjami, w której historię wpisało się wielu oddanych edukacji i wychowaniu młodzieży nauczycieli. Szkołą, która może poszczycić się wspaniałymi absolwentami i wieloma sukcesami w różnych dziedzinach - zawodowych, naukowych, kulturowych i ekologicznych.