O wysokim poziomie kształcenia w naszej Szkole świadczą przede wszystkim wyniki w nauce. Od kilku lat należymy do czołówki warszawskich techników. Kształcimy efektywnie i innowacyjnie, realizując projekty, programy i angażując młodzież w konkursy. Poza nauką w szkole nasi uczniowie rozwijają swoje pasje, biorąc udział w:
- Zajęciach kół zawodowych (cukierniczych, kulinarnych, barmańskich i baristycznych), prowadzonych przez nauczycieli oraz kucharzy, cukierników i barmanów;
- Zajęciach kół zainteresowań: artystycznych, sportowych i przedmiotowych;
- Projektach edukacyjnych realizowanych w szkole, finansowanych z funduszy europejskich;
- Praktykach i szkoleniach o charakterze zawodowym (również zagranicznych);
- Konkursach wewnątrzszkolnych i projektach w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych;
- Organizowaniu przyjęć i imprez okolicznościowych z udziałem ważnych gości m.in. w Teatrze WarsSawa, Centrum Nauki Kopernik i British Council;
- Zajęciach z przedmiotów zawodowych, prowadzonych w języku obcym branżowym

- Dniach Przedsiębiorczości, w trakcie którego mają możliwość zapoznania się z pracą hotelu przed rozpoczęciem praktyk zawodowych;
- Kursach Wiedzy o Warszawie TPW (Towarzystwo Przyjaciół Warszawy powstało 18 marca 1963 roku, uważa się jednak za kontynuatora tradycji towarzystw powstałych w latach wcześniejszych. Głównym obszarem działalności towarzystwa jest praca z dziećmi i młodzieżą (w tym przyznawanie odznaki Młodego Przyjaciela Warszawy), organizacja konkursu „Warszawa w kwiatach i zieleni”, kursów wiedzy oraz spacerów po stolicy z przewodnikami turystyki miejskiej. Od 2005 roku Towarzystwo Przyjaciół Warszawy jest członkiem międzynarodowej organizacji o nazwie Europa Nostra, zajmującej się ochroną dziedzictwa kultury europejskiej.e są działania na rzecz zachowania pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego).

Zrealizowane projekty

link do projektu W kręgu tajemnic Warszawy       link do projektu Zawody przyszłości - program podnoszenia kwalifikacji - Aktualizacja 01.03.2012   link do projektu ajemnice Warszawy - Konkurs 2011 Aktualizacja 13.12.2011 Zdjęcia z finału konkursu

 

Nasza Szkoła od początku swojego istnienia jest bardzo mocno związana z historią Warszawy, dla której kształciła specjalistów w zawodach gastronomicznych.  Obecnie w ZSG przy ul. Poznańskiej 6/8 naukę pobiera ponad 1100. uczniów  w 46. oddziałach, pracuje 130. nauczycieli. Dyrektorem szkoły od 2016 r. jest mgr inż. Marzena Cieślak, dzięki której nasza placówka wyróżnia się wśród szkół warszawskich wysokim poziomem kształcenia ogólnego i zawodowego, bogatą ofertą edukacyjną, dobrą bazą dydaktyczną, estetyką pomieszczeń i atmosferą sprzyjającą dobrej pracy i nauce.

Absolwenci ZSG studiują w wyższych uczelniach lub pracują w renomowanych warszawskich restauracjach i hotelach. Są doceniani za dobre przygotowanie zawodowe, wiedzę, umiejętności, profesjonalizm, pracowitość i zdolności medialne oraz autoprezentacyjne. Do 2012 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych młodzież miała możliwość zdobycia wykształcenia na poziomie technikum i szkoły zasadniczej w wielu zawodach – technik hotelarstwa,technik żywienia i usług gastronomicznych,
technik usług kelnerskich,kucharz i cukiernik.

Po wprowadzeniu reformy szkolnictwa zawodowego, od roku 2012 szkoła kształci w „nowych” zawodach -  technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, kelner ( w technikum) oraz w zawodzie kucharz i cukiernik na poziomie szkoły zasadniczej.
W zakresie edukacji kulturalnej, patriotycznej, filmowej i regionalnej, szkoła realizuje z powodzeniem od kilku lat programy tematyczne, mające na celu poznanie przez młodzież dziedzictwa kulturowego najbliższego środowiska Polski, Europy oraz przygotowanie uczniów do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze.
Nad zwiększeniem umiejętności uczniów czuwa Szkolny Zespół Wspierania Uzdolnionych.

Główne działania określone w Koncepcji Pracy ZSG przyczyniają się do rozwoju kompetencji kluczowych.

Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek. /Albert Einstein/

Każdy obywatel Europy, powinien posiąść  8 kompetencji kluczowych niezbędnych do samorealizacji i rozwoju osobistego,
do bycia aktywnym obywatelem, do pełnej integracji społecznej i do zatrudnienia (zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 18 grudnia 2006 r.) :

  1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.
  2. Porozumiewanie się w językach obcych.
  3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne.
  4. Kompetencje informatyczne.
  5. Umiejętność uczenia się.
  6. Kompetencje społeczne i obywatelskie.
  7. Inicjatywność i przedsiębiorczość.
  8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Różnorodne przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne i sportowe, łączące uczniowskie pasje zawodowe i zainteresowania kulturowe z wiedzą ogólną  sprawiły, że nasza Szkoła w ciągu ostatniej dekady otrzymała wiele nagród, wyróżnień, certyfikatów i medali.

2006 – Certyfikat „Szkoła przyjazna uczniom”,

2007- Nagroda Prezydenta m. st. Warszawy za najlepsze wyniki matur wśród warszawskich szkół zawodowych 

2007 – Certyfikat „Uczniowie z klasą”,

2008 - Najlepszy wdrożony Program Wychowawczy w Warszawie,

2009 – Certyfikat  „Szkoła bez przemocy”,

2010 – Certyfikat „Szkoła z pomysłem na kulturę”,

2010 – Certyfikat  Programu wspierania uzdolnionych – „Wars i Sawa”,

2010 -  Certyfikat  „Szkoła bez przemocy”,

2011-  tytuł  „Szkoła odkrywców talentów”,

2011- Lider Edukacji Zawodowej – tzw. OSKAR ZAWODOWY ,

2011- Certyfikat  „Szkoła bez przemocy”

2012 - Uroczyste Odznaczenie im. Krystyny Krahelskiej przyznane ZSG;

2013 - przyznanie bezterminowego Certyfikatu dla szkół wspierających uzdolnionych „Wars i Sawa”;

2012 - 2016 - prowadzenie Kursów wiedzy o Warszawie oraz udział w całorocznym konkursie TPW i uzyskanie Certyfikatu Varsavianistycznej Szkoły;

2014 - Certyfikat „Dobrze Zaprojektowana Szkoła”;

2015 - ZSG „Promotor Ekologii - Przyjaźni Środowisku”;

2016 - Super Wena Śródmiejskiego Festiwalu Młodych Talentów dla ZSG

2016 - tytuł „Złotej szkoły” w rankingu czasopisma Perspektywy - pierwsze miejsce w Warszawie wśród techników o profilu gastronomiczno- hotelarskim i czwarte w grupie wszystkich techników warszawskich;

2016 - tytuł „Szkoły Sukcesu” w rankingu 25-lecia Edukacji Samorządowej;

2017- Certyfikat Rzecznika Praw Dziecka

 

W jakich zawodach możesz u nas zdobyć kwalifikacje (szczegółowe informacje poniżej)

Technikum Gastronomiczno - Hotelarskie Nr 1:
a) technik hotelarstwa,
b) technik żywienia i usług gastronomicznych,
c) kelner,
Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia:
a) kucharz
b) cukiernik

Nasze sukcesy